بررسی ویژگی ها و ساختار پایان نامه

بررسی ویژگی ها و ساختار پایان نامه

 

پايان نامه، تصويري است از قالب مورد پذيرش دانشگاه در ارايه نتايج يك پژوهش و بررسي موضوعات پايان نامه در يك مقطع زماني بيانگر خط سير پژوهش دانشگاهي درهمان مقطع مي باشد.

پايان نامه گزارشي است كامل از يك تحقيق كه محقق آن را به عهده گرفته و به پايان رسانيده است. مشروط بر اين كه مراحل موضوع بحث را از همان زماني كه به شكل سوژه يا انديشه اي بوده، تا وقتي كه به شكل نتايج مدون و مرتب، با ادله، براهين، مدارك مستدل شده است، در برگيرد.

پايان نامه يا رساله معمولاً اولين تجربه تحقيقاتي دانشجو است و دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكترا موظف به نگارش آن هستند.

به همين دليل، پايان نامه دانشجويي از اهميت خاصي برخوردار است و هرگونه توجه و دقت در امر پايان نامه نويسي و ارتقاي كيفيت آن در آينده تحقيقاتي كشور بسيار مفيد خواهد بود / موضوعات پايان نامه ها مي توانند انعكاسي از خط سير پژوهشي دانشگاه باشند كه به صورت تدريجي،

در جهت دادن به فعاليت هاي علمي دانشگاه و كسب اعتبار علمي آن دخيل مي باشند.

روشها. كليه پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات از لحاظ و ساختار پايان نامه (در برداشتن مقدمه، روش هاو نتايج، بحث) ‌و موضوع پژوهش (بنيادي، كاربردي ـ ‌بنيادي و كاربردي تجربي، نيمه تجربي، مشاهده اي) مورد‌بررسي قرار گرفته ليست مربوطه تكميل شد.

مشخصات کاغذ و نرم افزار مورداستفاده

-تمام قسمت های پایان نامه روی یک طرف کاغذ A4 سفید یک دست و مرغوب تایپ شود.

– نرم افزار مورداستفاده برای تایپ پایان نامه Microsoft Word 2007 یا نسخه بالاتر باشد.

– در تدوین و تایپ صفحات پایان نامه ازهیچگونه کادرتزئینی و تذهیب استفاده نشود.

حاشیه صفحات و فاصله سطرها

فاصله سطرها درتمام متن باید ۵/۱ ‏باشد. حاشیه در پایین و سمت چپ صفحه ۵/۲ راست صفحه، ۳ سانتی متر تنظیم شود.

خواندن 👈:  پایان نامه معماری

تنظیم و ترتیب صفحات پایان نامه

-۱) صفحه سفید

-۲) صفحه ی بسم الله الرحمن الرحیم

-۳ ( صفحه عنوان به فارسی )پیوست ۱و ۲

-۴ (کپی صورتجلسه دفاع پایان نامه ) تاییدیه هیئت داوران(

-۵( صفحه ی تقدیم ) اختیاری(

-۶( صفحه ی تشکر و قدردانی) اختیاری(

-۷( چکیده فارسی)

-۸ ( فهرست مطالب ) پیوست ۳

-۹  فهرست شکل ها  (درصورت وجود)

-۱۱(فهرست جدول ها  درصورت وجود)

-۱۲)فهرست نمودارها (درصورت وجود)

 

  • فصل اول : طرح پژوهش
  •  فصل دوم : بررسی متون
  • فصل سوم : روش تحقیق
  • فصل چهارم : یافته ها
  •  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  • فهرست منابع
  •  پیوست ها ( درصورت وجود )
  • چکیده انگلیسی
  • صفحه عنوان به انگلیسی
  • صفحه سفید

نحوه نگارش و تنظیم محتوای قسمت های پایان نامه

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

فونت و اندازه این صفحه اختیاری است . توجه داشته باشیدکه نوشته دروسط تنظیم شودو ازهیچگونه کادرتزئینی و تذهیب استفاده نگردد.

صفحه عنوان فارسی

ترتیب مطالب ازبالای صفحه تاپایین آن به صورت زیرباشدو همه موارد به صورت وسط چین تنظیم شود.

صورتجلسه دفاع پایان نامه ( تاییدیه هیات داوران )

کپی صورتجلسه دفاع ازپایان نامه که به تایید هیات داوران رسیده است و نمره و امتیاز دانشجو درآن منعکس می باشد بعد از صفحه عنوان قرار گیرد.

صفحه تقدیم

درصورتی که دانشجو تمایل داشته باشد پایان نامه خود را به شخص / اشخاص یا موسسه ای تقدیم نماید، می تواند حداکثر در یک صفحه آن را به طور خلاصه ارایه کند ( انتخاب قلم تایپ به عهده خود دانشجو است ).

صفحه تشکر و قدردانی

تقدیر و تشکر ازکلیه افراد و ارگان ها نیزدریک صفحه تایپ شود ( انتخاب قلم تایپ به عهده خود دانشجو است ).

چکیده فارسی

چکیده فارسی شامل مقدمه، روش ، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژه ها باشد. چکیده بین ۳۱۱ تا ۵۱۱ کلمه و متن چکیده با قلم Mitra 13 و کلمه “چکیده” دراولین خط با قلم Mitra 12 Bold  دراول سطر درج شود. فاصله خطوط ۵/۱ سانتیمتر باشد. نوشتن کلید واژه ها الزامی است.

سفارش انجام پروپوزال قیمت مناسب و به همراه پشتیبان مجرب

محتوای هر فصل

متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود. هر فصل با یک مقدمه کوتاه آغاز و با یکنتیجه گیری به اتمام می رسد. هر فصل به شکلی که ذکرشده است با تایید استاد راهنما نگارش و تنظیم می شود. برای ارائه الگو، نمونه ای از فصل بندی پایان نامه درزیر آورده شده است. بدیهی است این فصل بندی اختیاری بوده و دانشجو می تواند با توجه به نوع رشته تحصیلی و بانظر اساتید راهنما و مشاور از فصل بندی های دیگر نیز استقاده نماید.

خواندن 👈:  عامل‌های اصلی موفقیت دانشجو چیست؟

فصل اول : طرح تحقیق

این فصل از بخش های مقدمه، بیان مسئله ، اهداف، سوالات ، فرضیات و تعریف مفاهیم و واژه ها تشکیل شده است.

مقدمه : شامل اشاره به سابقه موضوع پژوهش به صورت کلی است .

– بیان مسئله : دراین بخش به طور مختصر به پیشینه ی مطالعات قبلی و چارچوب نظری پژوهش اشاره می شود.و نارسایی های موجوددرزمینه موضوع ذکر شده و ضرورت انجام کار بیان می گردد.

– اهداف: شامل اهداف اصلی و جزئی است.

اهداف جزئی توصیفی

اهداف جزئی تحلیلی ( درصورت تحلیلی بودن مطالعه)

سوال های پژوهش

فرضیه های پژوهش: درصورت تحلیلی بودن مطالعه و براساس اهداف تحلیلی تهیه می شود.

تعریف مفاهیم و واژ ه ها : دراین بخش ، مفاهیم و واژه های مورد استفاده درپایان نامه با ارجاع به منابع علمی تعریف می شود( ذکرشماره منابع درداخل پرانتزدرانتهای جمله).

فصل دوم: بررسی متون

مقدمه : شامل اشاره به سابقه موضوع پژوهش به صورت کلی است.

مباحث نظری

 

فصل سوم : روش پژوهش

هدف این فصل ارایه شیوه های پژوهش برای حل مسئله و یا موضوع پایان نامه است. دراین فصل لازم است به دقت به موارد زیر پرداخته شود.

مقدمه

نوع مطالعه : (شامل ذکر نوع تحقیق ) بنیادی ، بنیادی کابردی، کاربردی یا توسعه ای( و نوع مطالعه ) مقطعی ، مورد  شاهد، هم گروهی، مداخله ای، کارآزمایی بالینی، مشاهده ای، کیفی و غیره

متغیرها: ذکر تعریف علمی، کاربردی و مقیاس اندازه گیری

جمعیت مورد مطالعه: شامل تعریف دقیق جامعه مورد مطالعه و معیارهای ورود و حذف.

مکان و زمان انجام مطالعه – –

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

خواندن 👈:  روش کیفی در تکمیل پایان نامه

روش اجرای طرح : لازم است کلیه مراحل عملی و آزمایشگاهی که در طول انجام پایان نامه مورد استفاده قرار  گرفته است ( به نحوی که اگر فرد دیگری بخواهد در همان زمینه مطالعه نماید، اطلاعات لازم و ضروری را در اختیار داشته باشد) به روشنی بیان شوند.

روش و ابزار جمع آوری داده ها: ( شامل دستگاه ها، وسایل و تجهیزات ، تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و غیره) – –

روش تجزیه و تحلیل داده ها: لازم است روش های آماری به دقت ذکر شوند.

مشکلات و محدودیت ها : این بخش درکارهای بالینی می تواند جایگاهی داشته باشد. امادر کارهای تجربی چندان جایگاهی ندارد. زیرا موضوع پایان نامه ها بیشتر با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه تعریف می شود و عوامل مداخله گر، دخالت کمتری دارند. در صورت بروز مشکل در انجام پایان نامه بهتر است این موارد به دقت بیان شوند.

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: یافته ها

در این فصل با بی طرفی کامل ، تنها نتایج پژوهش گزارش می گردد. لازم است در هر قسمت ، به آزمون آماری مورد استفاده و سطح معناداری  آن اشاره شود. به طورکلی، نتایج پژوهش درقالب متن ، جدول ها، نمودارها و یا تصاویر به ترتیب زیر، سازماندهی و ارایه می

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *