موضوع یا عنوان مقاله

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان میدهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد. عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعنی به گونه ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولا ابتدا فهرست عناوین مندرج در یک مجله علمی را مطالعه می کنند، جلب نماید.

بررسی و تحلیل مقوله ها و نکات مورد توجه در انتخاب موضوع

علاقه مند بودن به موضوع. نو بودن موضوع (تکراری و یا تقلیدی صرف نباشد). ارزشمند بودن موضوع.

کاربردی بودن. – امکان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقیق – امکان ادامه پژوهش های بیشتر در همان زمینه. – پیشنهادهای جدیدی را بتوان از دل پژوهش استخراج کردن. – امكان استخراج و چاپ چند مقاله. در اولین گام به منظور انتخاب موضوعی مناسب باید اقداماتی انجام داد، همچون: .. تدوین یک فهرست از موضوع های مناسب بر اساس توجه به معیارهای پژوهش.

تدوین یک فهرست از موضوع های مناسب بر اساس توجه به معیارهای پژوهش

مدنظر، بررسی مجدد تک تک موضوعها با نگاه منطقی و واقع بینانه. ۲. حذف برخی از موضوع ها که امکان انجام تحقیق و رسیدن به نتیجه مطلوب در

آنها دشوار است. ٣. انتخاب حداکثر دو یا سه موضوع مناسب برای تحقیق. ۴. بررسی هر یک از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتی وجود استاد راهنما ۵. مشورت با یک یا دو صاحب نظر درباره موضوع های پیشنهادی و مسائل مرتبط با آنها. ۶ گرفتن تأیید اولیه از یک یا دو صاحب نظر در مورد مناسب بودن یکی از موضوع ها.

محدود کردن دامنه موضوع

بیان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان مقاله). – مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده. – تأیید موضوع نهایی پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان. – مطالعه مجدد متون علمی برای یافتن و تدوین مسئله پژوهش.

تدوین نگارش عنوان در مقالات علمی

عنوان هر اثر جلوه ای از هویت آن اثر است، خواه اثر هنری باشد یا علمی. عنوان، فشردهای منضبط از مطالب متن است. عنوان باید مختصر، گویا و جذاب باشد تا بتواند علاوه بر ایجاد انگیزه مطالعه در خواننده، او را در انتخاب مقاله مورد نیازش راهنمایی کند.|

از کلمات کوتاه، رسا و در حد امکان از یک زبان استفاده شود. | عبارت گویا باشد و گیج کننده نباشد. در تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان ضرورت دارد. در عنوان؛ دقیقا آنچه محقق به دنبال تعیین آن است بیان شود. | سعی شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود.

خلاصه گویی» عناوين کوتاه، رساتر و جذاب تر هستند. سبک نوشتاری تعیین کننده است که آیا حروف تعریفی استفاده شود یا خیر؟ خودداری از صفات و اسامی طولانی و زیاد. احساسی نباشد. عنوان را غیر سؤالی مطرح نمایید. از کلمات مناسب و مطلوب استفاده شود.

ساختار عنوان چگونه باید باشد؟

عنوان باید به راحتی قابل فهم باشد و نشان دهد که مقاله در مورد چیست و باید در حد ممکن به صورت خلاصه ذکر گردد و به جای آن که اشتیاق خواننده را سرکوب کنند، او را تشویق به خواندن نماید. و

می بایست مضمون موضوع را مشخص نمود. در این راستا باید به مخاطبین احتمالی مقالات مردم عادی توجه داشت.

عناوین کوتاه بیشتر جلب توجه می کنند. آنها فضای کمتری به خود اختصاص داده، واضح تر بودن و معمولا رأي سردبیران نسبت به آنها مطلوب تر است. حروف تعریفی باید حذف شوند.

بر پیشانی هر مقاله يك يا چند واژه نقش بسته است که نام با عنوان مقاله خوانده می شود. عنوان بستری است که مقاله بر آن جاری می شود، پیچ و خمهایش را می سپرد و به انجام می رسد. عنوان نامناسب، رود جاری مقاله را به جویبارهای پراکنده ای بدل می کند که به هرز می روند. دوست نکته سنجی عنوان مقاله را به قافیه در غزل تشبیه می کرد و ناگفته پیداست که هر غزلی قافیه خاص خود را می طلبد.

یادآوری اهمیت عنوان در مقاله سخن تازه ای نیست. در گذشته عنوان را از رئوس ثمانیه می شمرده اند و به آن ارزشی همسنگ موضوع و فایده میداده اند. امروز که نویسندگان ما با دقتی افزونتر از گذشته به گذشته نه چندان دور – قلم را بر صفحه کاغذ می چرخانند و بیش از گذشته در اندیشه نقد «خاص» اند، ناگزیر به عنوان نوشته خود هم بیشتر توجه می کنند. از همین روی است که تأملی تازه در عنوان مقاله ضروری جلوه می کند.

آیا عنوان باید بیانگر محتوای مقاله باشد یا وظیفه آن تنها جلب توجه بیننده است؟ عنوان را آیا باید صریح و سرراست نوشت یا به کنایه و راز و رمز؟ عنوان يك مقاله تا چند حد می تواند کلی باشد؟ تفننهای زبانی را آیا می توان به عنوان مقاله راه داد؟

نگارنده به هیچ روی مدعی پاسخ گفتن به این پرسشها نیست بلکه تنها با تأمل بر عنوانهای مقالات چند شماره نشردانش کوشیده است گزارش ساده ای از چگونگی آنها به دست دهد و نکاتی را به امید جلب نظر مطلعان به این جنبه مهم از امر نگارش – فهرست وار ارائه کند. به بیان دیگر، طرح این مسئله تنها به امید آن صورت می گیرد که صاحب نظران تجربه های خود را در مورد انتخاب عنوان در دسترس دیگران قرار دهند.

حاصل این تأمل طبقه بندی ساده ای است از عنوانهای یادشده با پیشنهادهایی درباره هر يك. صد و ده عنوان از هشت شماره نشردانش – بذون ترتیب خاصی در انتخاب – مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر به دست آمده است:

همخوانی میان عنوان و محتوای مقاله: خواننده انتظار دارد:

عنوان معلوم کند مقاله درباره چیست. این کیفیت به او حق می دهد که مقاله را بخواند یا نخواند. از طرف ‏دیگر اگر عنوان، موضوع و محتوای مقاله را روشن کنند. کار طبقه بندی موضوعی مقالات آسانتر خواهد شد. ‏چه بسا با دقت در این مورد عنوانی از مجموعه «در باره ویرایش» به مجموعه «در باره ترجمه» نقل مکان ‏کند. از عناوین موفق در همخوانی با محتویات مقاله این ها را | می توان نام برد. و انتقاد از کتاب، نه از نویسنده، کاملا روشن می کند که مقاله درباره ضوابط نقد است و  صراحت، روشنی و استقلال عنوان، در مقالاتی که جنبه اطلاع دهندگی دارند. مقصود از استقلال عنوان آن است که خواننده بدون سابقه ذهنی – به شرح عنوان مقاله بپردازد. همچنین، پرهیز از عنوانهای کلی – که مقاله بار انتقال مفهوم آن را نمی تواند به دوش بکشد، پرهیز کند.

رعایت الگوهای زبان معیار در عنوان مقاله. تفننهای زبانی در عنوان مقاله را از اعتبار می اندازد. در عین حال عنوان شایسته نیست که از نظر معنی مخدوش جلوه کند:

حاصل تأمل در عنوانهای مقالات را می توان چنین خلاصه کرد:

۱) تناسب میان عنوان و محتوای مقاله، شرط اصلی انتخاب عنوان است. عنوانی که به موضوع مقاله مربوط نباشد اسباب گمراهی است.

۲) شایسته است عنوان روشن، صریح و مستقل باشد. در ویژگی اول، خاص مقالاتی است که جنبه اطلاع دهندگی دارند و استقلال، شرط مهم انتخاب هر عنوان برای هر نوع مقاله ای است.

۳) از عنوانهای کلی – فراتر از محتوای مقاله به بهتر است پرهیز کنیم. استفاده از این عنوانها جز بی اعتبار کردن مقاله هیچ اثری ندارد.

۴) پیروی از الگوهای ساختی، معنایی و املایی زبان معیار در عنوان مقاله را بهتر است همواره مورد توجه قرار دهیم.

۵) در عنوان نقد باید از آوردن واژه هایی که داوری نهایی نویسنده را معلوم می کنند پرهیز کرد. استفاده از این عنوانها معمولا نشانه ای از کینه توزی با مهرورزی به کتاب نقد شده است.

و دست کم با «اخلاق نقد» تباین دارد.

۶) عنوان کتاب می تواند متضمن نظرگاه نویسنده نقد درباره محتوای کتاب باشد به شرط آنکه وضوح و اختصار در آن رعایت و از صدور حکمهای ارزشی جزمی و مطلق در آن پرهیز شده باشد.

۷) عنوان نقد بهتر است حتما چیزی بیشتر و فراتر از عنوان کتاب باشد و دست کم باید معلوم کند که نقد از چه نظرگاهی نوشته شده است. به عبارت دیگر خواننده با دیدن عنوان باید بتواند دریابد که نقد از چه زاویه ای فروشی، محتوایی، زبانی با…) صورت گرفته است.

نوشتارکتاب بايد به زبان فار سي روان و با پرهيز از کاربرد واژه هاي بيگانه نگارش  شود و  در مورد  جايگزين کردن  واژه هاي برابر  فارسيييي  ( به ویژه در نوشته های علمی)  از   جديدترين واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شود .همچنین رعايت نقطه گذاري و علايم نكات دستوری زبان فارسی براي سهولت درک و انتقال صحيح مطالب به خوانندگان بايد درنظر گرفته  شود. پانويس هر مطلب در هر  صفحه با ذکر شماره در انتهاي صفحه نوشته شود.

آموزش در مراکز دانشگاهی بر مبناي اصول علمی استوار است. بنابراین سطح علمی اساتید و سخنرانان کنفرانس هاي پژوهشی- علمی بر مبناي میزان موفقیت در چاپ مقالات علمی بررسی می شود. هدف از این مطالعه، ارائه برخی از ایده هاي اساسی و حائز اهمیت جهت نگارش در ژورنال هاي علمی است. چالش هاي مربوط به انتخاب یک ژورنال مناسب، نوشتن مقاله و Submit شدن آن در ژورنال معتبر از دیگر موضوعات این مطالعه می باشد. اجراي مناسب فرایند  تحقیق و پژوهش یقیناً به عنوان اصل موفقیت انتشار مقاله محسوب می شود اما براي نیل به این هدف عوامل دیگري نیز دخیل هستند.

نگارش و ارائه یک مقاله از سوي محققان جوان یقیناً فرایند دشواري است. ممکن است فرد درابتدا تصور کند که زمینه پژوهشی و یا دست نوشته اي که از سوي او ارائه شده است، ارزش چاپ شدن را نداشته باشد. واقعیت آن است که مقالات کامل هرگز منتشر نمی شوند زیرا اصلاً مقاله کامل و بدون نقصی وجود ندارد بلکه مقالات خوب و مفید هستند که امکان چاپ شدن را می یابند. این مقالات از مباحث علمی و محتواي جامعی برخوردار هستند.

یکی از فاکتورهاي تعیین کننده در ارزیابی فعالیت هاي تحقیقاتی، طرح هاي پژوهشی و کنفرانس ها و سخنرانی هاي دانشگاهی ، موفقیت در انتشار کتاب و چاپ مقالات علمی معتبر می‌باشد. در فرایند انتشار یک مقاله جامع ۳ فاکتور اساسی دخیل هستند. این سه فاکتور عبارتند از: مقاله از محتوا و جنبه هاي تحقیقاتی خوبی برخوردار باشد. نگارش مقاله معمولاً بر اساس یک سري اصول علمی مرسوم صورت می گیرد و سپس به ژورنال معتبري ارائه می گردد. ژورنال نیز مقالات را عیناً به نام شما چاپ می کند. ساختار متداول مقالات علمی به صورت :

Introduction -1 یا مقدمه

۲ – methods یا روش ها و راهکارها

۳ – results یا نتیجه مطالعه

۴  – discussion یا بحث و بررسی

۵ – conclusion یا نتیجه گیری می باشد.

در بخش مقدمه یک مرور اجمالی بر موضوعات مورد مطالعه ارائه و اهداف و فرضیات کلی آن مشخص می گردد. بخش راه کارها شامل توضیحاتی در خصوص جزئیات تحقیق می باشد. خواننده با مطالعه این قسمت قادر به اجراي مجدد طرح پژوهشی مذکور خواهد بود. در بخش نتایج، جدول و نمودارهاي ارائه می گردد. آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها نیز در بخش بحث و بررسی صورت می پذیرد. به این ترتیب با گردآوري اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعه می توان صحت فرضیات اولیه را تأیید و یا تکذیب نمود. نقاط مشترکی که میان نتایج این مطالعه ویافته هاي محققان دیگر وجود دارند با یکدیگر مقایسه می شوند و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی براي انجام یافته هاي مطالعات پژوهشی در آینده ارائه می گردد. در هنگام نگارش مقاله به قوانین copy right به دقت توجه نموده و از سرقت علمی جداً خودداري شود. پس از طی مراحل فوق، متن دست نوشته اي از مقاله به   editor یا ویرایشگر مربوطه ارسال می رگدد و توضیحاتی در خصوص علت انتخاب آن ژورنال به همراه آن reviw متن ، مشخصات نویسنده یا همکار طرح ضمیمه می شود. در حدود ۳ ماه بعد، editor متن reviw دست نوشته را به نویسنده طرح ارسال می کند. در صورت    reject  نشدن  (پذیرفته شدن مقاله ) دست نوشته ارسالی، متن بار دیگر توسط نویسندگان تصحیح و بازبینی و چاپ می گردد. حتی مقالات چاپ شده نیز داراي کاستی ها و نقاط ضعفی هستند اما از لحاظ علمی صدمه اي به ابعاد کلی مطالعه وارد نمی کنند. مقالات غالباً داراي جدولی هستند که در آن فهرست منابع و مراجع درج می شود.

برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله، باید نظم و ترتیبی صورت گیرد که از آن به مراحل نگارش می توان

تعبیر کرد:

الف)تفکر و دقت

اقدام به هر کاری بیش ز همه به اندیشه نیازمند است؛ زیرا از ذهن خالی چیزی نمی تراود و بدون اندیشه ، هیچ کاری به سامان نمی رسدو بیان درست و دقیق هیچ مطلبی بدون اندیشه میسر نیست؛ پس نخستین گامی که در راه نگارش یک کتاب خوب می توان برداشت این است که اندیشه و دقت خود را به کار بیاندازیم و ببینیم موضوع چیست، ما با چه مسئله ای روبه رو هستیم و چه می واهیم بنویسیم.

ب) طرح: دقت و اندیشه درباره ی مقاله یا گزارش باعث می شود که طرح مقاله و نوشته در ذهن پدید آید و شکل بگیرد. طرح نوشتن یک کتاب عبارت است از نقشه ار یا فهرست نکات اصلی به ترتیبی که باید نوشته شود. به عبارت روشن تر، رئوس مطالبی را که باید بنویسیم  در روی کاغذ بدون نظم و به ترتیبی که به یادمان می آید می نویسیم و آن را به دقت می خوانیم تا هیچ مطلب مهمی از قلم نیوفتد و یا تکراری صورت نگیرد. سپس آن نکات را با توجه به دو اصل زیر شماره می گذاریم و به ترتیب شماره بازنویسی می کنیم:

۱- اولویت نکته اول و نکات پس از آن ، نسبت به نکته های بعدی؛

۲-ارتباط معنایی و تناسب هر بند با بندهای ماقبل یا ما بعد خود؛

ج)گردآوری اطلاعات: پیش از آغاز نگارش باید راه ها و چگونگی دسترسی به منابع و مأخذ را مورد بررسی قرار دهیم و در این راه از افراد وارد و آگاه راهنمایی و مدد بخواهیم.

د)تهیه پیش نویس

ه)خواندن پیشنویس و حک و اصلاح آن از نظر انشایی و دستوری و نقطه گذار و محتوا، بدین معنی که پیش نویس را یک بار به دقت بخوانیم و جمله های سست و نا روا ، عبارت های پیچیده و نا گویا ، واژه های ناهموار و نازیبا را تغییردهیم. مطالب و نکات زاید و نادرست را حذف می کنیم و نوشته را آراسته و پیراسته می سازیم..

عوامل اصلی موفقیت در چاپ یک مقاله علمی به شرح ذیل است:

۱ – مقاله از طرح یا دیده تحقیقاتی- پژوهشی خوبی برخوردار باشد. در طرح هاي پژوهشی معمولاً از ایده ها و روش ها (راه کارهاي) گذشته استفاده می شود. بنابراین کلیه مقالات بر پایه تئوري هاي پذیرفته شده هستند اما فرضیاتی را نیز به آن افزوده اند. هر طرح تحقیقاتی جامع باید هدفمند و با ثبات بوده و از مرکزیت (تمرکز) قابل توجهی برخوردار باشد. ممکن است موضوعی که در مقاله خود به مطالعه می پردازید از ابعاد و جنبه هاي مختلفی برخوردار باشد اما شما صرفاً از یک دیدگاه آن را بررسی کنید. به خاطر داشته باشید که گنجاندن موضوعات متنوع و مرتبط با عنوان اصلی مقاله امکان پذیرش آن را در ژورنالهاي علمی تسهیل می کند.

۲- اهمیت و اهداف اصلی مقاله را براي خود مشخص کنید. نحوه استفاده از اطلاعاتی که در روند مطالعه خود به آن دسته یافته اند و همچنین سایر تحقیقاتی که در آینده قابل اجرا هستند را براي خود تعریف نمایید. مقالاتی که از موضوعات کلی تري برخوردارند معمولاً آسان تر پذیرش می شوند زیرا علاقه خواننده را به طرز موثري جلب می کند.

۳ – با مطالعه مقالات برتري که در زمینه موضوع مورد مطالعه شما انتشار یافته اند، می توانید یک ایده و طرح کلی از فعالیت هاي در حال اجرا دریافت کنید و به جنبه هاي مهمی که بیشتر مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد پی برید. اکنون با افزودن فرضیات و ایده هاي جدید به این مقالات (مقالات گذشته) می توانید شانس پذیرش مقاله خود را افزایش دهید.

براي نوشتن مقاله، بهتر است در ابتدا خلاصه اي از آن را تهیه نموده و طرح کلی هر کدام از بخش ها را مشخص کنید. در متنی که به اختصار نوشته می شود، کلیه اطلاعات و داده هایی که مؤید ایده هاي جدید شما هستند، دسته بندي می گردند. عناوین مندرج در این متن باید توصیف کننده محتواي هر یک از بخش ها باشند. بدین ترتیب با تنظیم این متن خلاصه و درج ایده ها و مراجع می توان مقاله اصلی را با سهولت و کیفیت بهتري نگارش نمود. در متن خلاصه، مشخص نمودن تعداد صفحات و کاراکترهایی که به هر بخش تعلق می گیرند نیز، ایده مناسبی خواهد بود. نوشتن یک خلاصه مفید و ارزشمند در حدود % ۲۰ از کل زمان نگارش مقاله را به خود اختصاص می دهد. با تنظیم دقیق، هوشمندانه این متن امکان نگارش مجدد، حذف یا افزودن اطلاعات جدید پس از نوشتن مقاله، به حداقل خواهد رسید.

سبک آکادمیک (دانشگاهی)

برخورداري از محتوا و شیوه نگارشی جالب و مناسب موجب جلب رضایت مندي مخاطبان کتاب می شود. محتواي متن باید به گونه اي باشد که ایده یا طرح نوینی را به خواننده معرفی کند. سبک نگارش نیز باید از جذابیت هاي لازم برخوردار باشد و حس خوانندگان را برانگیزد و در عین حال روان و شیوا باشد. مسلماً متنی که از سوي یک صداي فعال و هیجان برانگیزد قرائت می شود بسیار جذاب تر از متنی است که توسط یک صداي منفعل به گوش می رسد. محقق باید جنبه هاي پروژه خود را بررسی نماید و با تمام ایده هاي موافق و مخالق طرح روبرو شود.

برای سفارش انجام پروپوزال کلیک کنید.

کتاب خوب معمولاً از متن سنگین و نسبتاً پیچیده اي برخوردارند و حاوي دانش جدید و اصطلاحات علمی متعددي هستند. اما ایده هاي نویسنده باید در کمال سادگی توصیف شود. معمولاًَ انتشار چنین کتبی، م.راحل طولانی و پیچیده اي را طی خواهد کرد زیرا درك آنها صرفاً براي قشر خاصی از افراد امکان پذیر است. قواعدي که جهت نگارش ساده و واضح متون ارائه شده اند به شرح ذیل می باشند:

۱ از نوشتن جملات طولانی و پیچیده (نامأنوس) پرهیز کنید. پیش از درك هر جمله ابتدا باید آن را در حافظه جاي داد اما حافظه نیز از گنجایش محدودي برخوردار است. بنابراین واژگان زاید یا غیرضروري را از متن خود حذف نمایید.

۲ استفاده از کلمات ساده را در اولویت قرار دهید. به کار بردن کلمات و شیوه هاي نگارشی دشوار را به حداقل برسانید. کلمات باید به گونه اي استفاده شوند که مقصود اصلی مقاله را به خوبی بیان کنند.

۳ حتی الامکان، پیوستگی مطالب را در متن خود رعایت نمایید. فقدان انسجام لازم موجب دشوار شدن درك اهداف مقاله خواهد شد. از به کار بردن مفاهیم انتزاعی و پیچیده بپرهیزید و براي روشن شدن منظور خود، مثالهایی را در ضمن نوشته ها مطرح کنید. این مثال ها ممکن است در قالب پرسش هایی باشند که از متن اصلی پرسشنامه اتخاذ شده اند. از ساختار مرسوم مقالات پژوهشی پیروي نمایید. سعی کنید ارتباط معنایی مناسبی را میان بخش هاي مختلف مقاله و نتیجه نهایی به وجود آورید. مشکلات موجود را شناسایی نموده و راهکارهاي مفیدي را براي رفع آنها معرفی کنید.